Tanie bilety lotnicze i autokarowe

tel. 00 48 77 555 41 80
pn-sob 9:00-21:00 nd 10:00-21:00
CallCenter
Regulamin portalu www.24bilety.pl

Art. 1. Definicje

1.1. Portal – portal www.24bilety.pl.  jest MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK z siedzibą w Raciborzu, 47-400, przy ul. Plac Dworcowy 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000008752, NIP 6391001075, REGON: 272024107.
1.2. Klient – osoba korzystająca z Portalu, Telefonicznego Centrum Obsługi. Klient może być także określany jako Pasażer.
1.3. Rezerwacja – zamówienie biletu powodujące zarezerwowanie miejsca w autokarze.
1.4. Zakup biletu – opłacenie rezerwacji przez Klienta. Bilet zostaje wystawiony z chwilą zaksięgowania wpłaty.
1.5. Bilet – bilet autokarowy zakupiony w Portalu.
1.6. Biuro obsługi – Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta firmy MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK., działające od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz w niedzielę od 10:00 do 18:00 w siedzibie Portalu, umożliwiające kontakt bezpośredni, telefoniczny oraz e-mailowy (szczegóły: http://www.24bilety.pl/kontakt/)

Art. 2. Postanowienia ogólne

2.1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu oraz Telefonicznego Centrum Obsługi.
2.2. Każdy Klient zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.3. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez podmioty trzecie a dostępnych w Portalu jest transakcją jednostkową i podlega warunkom ustalonym przez te podmioty.
2.4. Firma MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK w przypadku międzynarodowych linii autokarowych, poprzez udostępnianie Użytkownikom oferty tych linii, działa w charakterze agenta tych linii autokarowych – podmiotami świadczącymi usługi autokarowe wobec Klienta oraz ponoszące odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi przewozu będą konkretne linie autokarowe w imieniu i na rzecz których działa firma MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego jak również na bilecie doręczonym Klientowi.
2.5. Stronami umowy przewozu jest zawsze konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca świadczący usługi przewozu autokarowego będące przedmiotem umowy oraz Klient. Zawierane za pośrednictwem portalu www.24bilety.pl umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców z którymi umowę zawiera Klient i taryf autokarowych tych przewoźników.

Art. 3. Bilet

3.1. Bilet jest imiennym dokumentem upoważniającym do przejazdu na wybranej trasie, w wybranym terminie, z wybranym przewoźnikiem autokarowym.
3.2. W celu wejścia na pokład autokaru Pasażer zobowiązany jest do posiadania biletu w formie wydrukowanej, w stanie umożliwiającym odczytanie zawartych na nim informacji. Przed wpuszczeniem Pasażera na pokład autokaru jego tożsamość zostanie zweryfikowana przez załogę autokaru na podstawie dokumentów określonych w regulaminie przewoźnika.
3.3. Każdy bilet na przejazdy dłuższe niż 50 km jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów prawa.

Art. 4. Rezerwacja, płatności i odbiór biletu

4.1. Rezerwację biletu można złożyć w Portalu w następujący sposób:
- przez Internet: na stronie www.24bilety.pl, za pomocą systemu rezerwacyjnego Voyager lub EuroTicket;
- telefonicznie: pod numerem 00 48 77 555 41 80;
- e-mailem: pod adresem bilety@24lastminute.pl;

4.3. Składając rezerwację Klient poświadcza, iż jest osobą pełnoletnią. W przypadku zakupu biletów dla osób niepełnoletnich konieczny jest kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi w celu okazania zgody na podróż od dorosłego opiekuna. Warunki przewozów osób niepełnoletnich określają regulaminy poszczególnych przewoźników autokarowych.
4.4. Bilet zostaje sprzedany Klientowi w chwili zaksięgowania wpłaconej przez Klienta należności. W przypadku wpłacenia przez Klienta niepełnej kwoty zamówienia, powinien on uiścić dopłatę do pełnej kwoty. Niedopełnienie tej czynności skutkuje wycofaniem rezerwacji i zwrotem kwoty uprzednio wpłaconej.
4.5. W przypadku biletów zamawianych online płatności automatyczne mogą być realizowane:
a. przy użyciu kart Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
b. ePrzelewem
Klient wybierający płatność ePrzelewem lub kartą powinien uiścić należność w ciągu 15 minut od złożenia rezerwacji – w przypadku niedopełnienia tej czynności po upływie czasu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
W chwili zaksięgowania wpłaty bilety są wystawiane i wysyłane do kupującego.
W przypadku rezerwacji internetowej bilet wysyłany jest e-mailem, w postaci gotowej do wydrukowania.
4.6. W przypadku biletów zamawianych telefonicznie płatności mogą być realizowane:
a. przelewem bankowym
Bilety autokarowe opłacane przelewem lub wpłatą gotówkową wystawiane są przez firmę MAX Spółka Jawna Majchrzak w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Klienta bilet autokarowy została zaksięgowana, księgowanie musi nastąpić przed godziną 20:00. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy. Realizacja tak zamówionych usług odbywa się w następnym dniu roboczym po cenach dostępnych u przewoźników.
W przypadku rezerwacji telefonicznej, e-mailowej lub faksowej bilet jest wysyłany pocztą na wskazany adres korespondencyjny, pocztą elektroniczną lub, jeśli istnieje taka możliwość i Klient wyrazi chęć skorzystania z niej, organizowany jest odbiór w autokarze.
W przypadku zakupu w siedzibie firmy bilet przekazywany jest na miejscu do rąk Klienta.

Art. 5. Zwrot i edycja biletu

5.1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu autokarowego (lub zmiany na bilecie autokarowym) zakupionego na stronie www.24bilety.pl pod warunkiem, że zwrot ten (zmiana) nastąpi przed dniem określonym jako data wyjazdu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie autokarowym a ustalona bezpośrednio przez linie autokarowe w regulaminie, z którym Klient ma obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu biletu. Zwrot biletu autokarowego wiąże się z potrąceniem części opłaty (odstępnego), wysokość odstępnego określona jest przez linię autokarową. W przypadku braku zgody odnośnie zwrotu pomiędzy osobami wskazanymi jako podróżni na biletach autokarowych decydujące znaczenie ma oświadczenie woli złożone przez osobę dokonującą opłaty za bilet (bilety), chyba, że przy zamówieniu biletu w sposób wyraźny wskazano osoby płacące za poszczególne bilety w ramach jednej rezerwacji.
5.2. Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie autokarowym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z usługi przewozu wiąże się z całkowitą lub prawie całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet autokarowy).
5.3. Bilet zakupiony online może być zwrócony lub edytowany samodzielnie przez Klienta – w Portalu, za pośrednictwem systemu rezerwacji, przez który został zakupiony. Klient loguje się do systemu, korzystając z informacji znajdujących się na bilecie.
5.4. Operacje na biletach zamawianych telefonicznie, faksem lub e-mailem będą wykonywane przez konsultantów Portalu, zgodnie z regulaminem wybranego przewoźnika, po uzyskaniu odpowiedniej dyspozycji od Klienta.
5.5. Klient może skontaktować się z biurem obsługi Portalu w celu dokonania pożądanych zmian. Zostaną one dokonane w godzinach pracy biura (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
5.6. Każda zmiana na bilecie dokonywana online przez Klienta jest realizowana w chwili jej zatwierdzenia przez Klienta (w przypadku edycji lub zwrotu online) lub w Telefonicznym Centrum Obsługi Portalu (w przypadku edycji lub zwrotu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi).
5.7. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Klientowi za zwracany bilet autokarowy przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta lub na rachunek karty płatniczej Klienta w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Portal dyspozycji zwrotu.

Art. 6. Reklamacje

6.1. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres korespondencyjny Max Spółka Jawna Majchrzak, Plac Dworcowy 1, 47-400 Racibórz. Rozpatrywane będą reklamacje dotyczące biletów zakupionych w Portalu.
6.2. Reklamacje powinny zawierać numer biletu, dane Klienta (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy), nazwę przewoźnika, datę przejazdu oraz numer linii.
6.3. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez organizatora imprez turystycznych lub innego usługodawcę.
6.4. Max Spółka Jawna Majchrzak wskazuje, iż w przypadku gdy złożona reklamacja dotyczy usług świadczonych przez inne podmioty, poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Klientem, gdy w treści złożonej do Max Spółka Jawna Majchrzak reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi.

Art. 7. Postanowienia końcowe

7.1. Max Spółka Jawna Majchrzak zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystycznych.
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225). Stosownie do treści art. 7 ust.1 oraz art. 10 ust. 3 pkt 1 (ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) który stanowi, iż „Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach (…) co do 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1” – należy wskazać, iż usługa Max Spółka Jawna Majchrzak polega na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Klientów usług u innych podmiotów w związku z czym jest ukończona przed upływem terminu wskazanego w ustawie.
7.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji w Portalu.